1. Plac Zabaw jest przeznaczony dla dzieci od lat 5.

 

 1. Dzieci na terenie Placu Zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.

 

 1. Rodzice i opiekunowie przed rozpoczęciem zabawy ich podopiecznych znają stan techniczny urządzeń Placu Zabaw i go akceptują.

 

 1. Osoby przebywające na terenie Placu Zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.

 

 1. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 1. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów i przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających.

 

 1. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia Placu Zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

 

 1. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia i niebezpieczne sytuacje należy niezwłocznie zgłosić właścicielowi obiektu (tel.: +48 534 156 575).

 

 1. Na Placu Zabaw zabrania się w szczególności:

  1. Niszczenia urządzeń zabawowych,

  2. Zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni,

  3. Wprowadzania zwierząt,

  4. Wspinania na zewnętrzne elementy konstrukcji,

  5. Wnoszenia szklanych opakowań, ostrych i niebezpiecznych przedmiotów

REGULAMIN PLACU ZABAW

1. Dostęp do Strefy Relaksu (sauna, balia i beczka do schładzania) jest możliwy wyłącznie po uiszczeniu opłaty.

 

2. Opłata podstawowa umożliwia korzystanie z usług Strefy Relaksu łącznie 2 godziny od momentu nagrzania sauny/balii. Każda następna godzina jest dodatkowo płatna.

 

3. W cenie rezerwacji zapewniane są ręczniki.

 

4. Strefa Relaksu udostępniana jest po wcześniejszym ustaleniu dostępności z właścicielem obiektu. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany godziny udostępnienia Strefy.

 

5. Goście mogą wynająć na wyłączność:

 • saunę z beczką do schładzania

 • balię opalaną drewnem

 • całą Strefę Relaksu (sauna, beczka i balia).

 

6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze Stefy Relaksu tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i na ich odpowiedzialność

 

7. Ze Strefy Relaksu nie mogą korzystać osoby:

 • które są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

 • z przeciwwskazaniami medycznymi dotyczącymi saunowania lub morsowania (m.in. choroby krążenia, nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory), a także kobiety w ciąży i podczas menstruacji,

 • przewlekle chore lub posiadające infekcje oddechowe lub skórne,

 • po dużym wysiłku fizycznym lub obfitym posiłku.

 

8. Osoby naruszające porządek, dobre obyczaje, nierespektujące przepisów regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń właściciela mogą być usunięte ze Strefy Relaksu.

 

9. Na terenie Strefy Relaksu obowiązuje całkowity zakaz:

wchodzenia na elementy konstrukcyjne

dotykania urządzeń elektrycznych

wnoszenia alkoholu i jedzenia do sauny, beczki i balii

używania środków odurzających i (e)papierosów.

 

KORZYSTANIE Z SAUNY FIŃSKIEJ

 

1. W saunie może jednocześnie przebywać maksymalnie 6 osób.

 

2. Przed wejściem do sauny należy zostawić obuwie i zdjąć z siebie wszystkie przedmioty, gdyż mogą być przyczyną poparzeń ciała.

 

3. Z sauny należy korzystać nago z owinięciem ciała w ręcznik, a stopy trzymać na małym ręczniku.

 

4. Jeden cykl kąpieli trwa około 20-30 minut: 10-15 minut przebywania w saunie, a następnie 10-15 minut odpoczynku. Dłuższe przebywanie w saunie może wywołać przegrzanie organizmu!

 

5. W czasie przebywania w saunie suchej nie wolno smarować się żadnymi kremami, gdyż powoduje to zablokowanie wydalania potu.

 

6. Po saunie należy wypocząć, pamiętając o odpowiednim nawodnieniu.

 

7. W przypadku pogorszenia samopoczucia podczas pobytu w saunie należy niezwłocznie ją opuścić!

 

KORZYSTANIE Z BECZKI DO SCHŁADZANIA I BALII OPALANEJ DREWNEM

 

1. W balii mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 4 osoby a w beczce – jedna.

 

2. W piecu można palić wyłącznie drewnem dostarczanym przez właściciela. Inny rodzaj opału (np. węgiel) doprowadzi do uszkodzenia pieca i może spowodować zagrożenie pożarowe!

 

3. Przed wejściem do beczki/balii należy zdjąć obuwie.

 

4. Dzieci nigdy nie powinny pozostawać w pobliżu napełnionej wodą beczki/balii bez nadzoru. Należy pamiętać, że nawet zakryta beczka/balia nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed ryzykiem utonięcia.

 

5. Powierzchnia wewnątrz beczki/balii oraz w jej otoczeniu może być śliska – należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu.

 

6. Osobom korzystającym z beczki/balii zabrania się skakania do wody, wlewania i wylewania wody, wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów, substancji chemicznych, jedzenia, napojów i zwierząt do wody.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Za skutki zdrowotne przebywania w Strefie Relaksu właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności. Goście korzystają z elementów Strefy na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

2. Wszystkie nieprawidłowości lub usterki zarówno wynikłe z niewłaściwego użytkowania jak i niezależne od Gościa, powinny być bezzwłocznie zgłoszone właścicielowi.

 

3. W przypadku uszkodzeń w Strefie Relaksu wynikających z nieprawidłowego korzystania lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, Gość zostanie obciążony kosztami w pełnym wymiarze.

 

4. Korzystanie ze Strefy Relaksu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

5. Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu w Strefie Relaksu oraz na stronie internetowej oraz w każdym z domków.

REGULAMIN STREFY RELAKSU

REGULAMIN OBIEKTU

Rezerwacja jest zatwierdzana po wpłynięciu na konto bankowe uzgodnionego zadatku.

 

Przed wpłaceniem zadatku rezerwacyjnego proszę zapoznać się z dostępnością terminów.

 

 

 • Opłata za najem pomniejszona o kwotę zadatku jest płacona najpóźniej w dniu przyjazdu. Brak zapłaty tożsamy jest z rezygnacją z rezerwacji.

 

 • Zadatek nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji z terminu objętego wcześniej rezerwacją. W szczególnych i wyjątkowych sytuacjach i z odpowiednio dużym wyprzedzeniem, możliwa jest zmiana terminu rezerwacji.

 

 • W wypadku wcześniejszego wykwaterowania, opłata za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi.

 

 

Rezerwacje można składać za pośrednictwem adresu mail: domki.nocleg@gmail.com

 

lub za pod numerem telefonu: +48 534 156 575

 

Numer konta bankowego: 83 1870 1045 2078 1049 0129 0001 (tytułem: "zadatek" + data i nazwisko)

 

Wpłata zadatku oznacza akceptację zasad poniższego regulaminu:

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozpoczęcie doby noclegowej ma miejsce o godzinie 15:00, natomiast jej zakończenie – o godzinie 10:30.

 

2. Do wynajęcia domku wymagane jest wypełnienie (PESEL, dane adresowe i numer telefonu), podpisanie i wrzucenie umowy do skrzynki znajdującej się na zewnątrz domku.

 

3. Pozostałą część opłaty za wynajem domku należy wnieść najpóźniej w dniu przybycia wrzucając ją do skrzynki znajdującej się na domku lub przelać na wskazane konto wraz z potwierdzeniem.*

 

4. Opłata nie ulega zmniejszeniu w wypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu.

 

5. Zabrania sie wyrzucania do ubikacji czegokolwiek poza papierem toaletowym! Wrzucenie innej rzeczy grozi awarią systemu przepompowni i poniesieniem kosztów naprawy.

 

6. Wszelkie awarie, usterki lub uszkodzenia (zarówno te wynikłe z winy Najemcy jak i z czynników od niego niezależnych) powinny być bezzwłocznie zgłoszone wynajmującemu lub osobie przez niego upoważnionej.

 

7. Szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania urządzeń lub wyposażenia domku letniskowego są pokrywane w pełnym wymiarze kosztów przez Najemcę.

 

8. W domku nie można używać urządzeń elektrycznych lub gazowych, które nie są wyposażeniem budynku, a jednocześnie stanowią zagrożenie pożarowe.

 

9. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie domków i poza nim odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 

10. Teren wokół domków jest monitorowany a przebywanie na nim oznacza zgodę na nagrywanie.

 

11. Korzystanie z Placu Zabaw i Strefy Relaksu wiąże się z akceptacją regulaminów tych miejsc.

 

12. Palenie tytoniu i innych używek jest zabronione w domku.

 

13. Nie przyjmujemy dużych lub niebezpiecznych zwierząt.

 

14. Nie organizujemy wieczorów kawalerskich.

 

ATRAKCJE

GALERIA

CENNIK

KONTAKT:

REGULAMIN

 

 

 

TOTAEL SP. Z O.O.

Zaciszne Domki w Kluszkowcach

ul. Rozwojowa 50

34-440 Kluszkowce

e-mail: domki.nocleg@gmail.com

tel.: +48 534 156 575

nr konta: 83 1870 1045 2078 1049 0129 0001